Weather for the Following Location: karte von Kanton Sarajevo

Federalni zavod za agropedologiju

Služba za pravne i opće poslove

O Službi

U Službi za pravne i opšte poslove vrše se normativno-pravni, upravni i drugi stručni i opšti poslovi iz nadležnosti Zavoda i to: izrada prednacrta, nacrta, drugih propisa i opštih akata; nomotehnička obrada tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za primjenu zakona, drugih propisa i opštih akata; izrada izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka iz nadležnosti Službe; dostavaljanje podataka, odgovora i izjašnjenja, Odboru državne službe za žalbe Federacije; dostavljanje obavještenja o dodjeli ugovora Agenciji za javne nabavke; izrada akata kod provođenja postupaka javnih nabavki; priprema plana javnih nabavki; priprema ugovora; izrada pojedinačnih akata, koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa; vodi matična evidencija svih zaposlenih; formiranje, vodenje, ažuriranje i čuvanje personalnih dosijea državnih službenika i namještenika; vodi evidencija prisutnosti na poslu; obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Zavoda; kancelarijsko poslovanje i vodi protokol, arhiviranje akata iz nadležnosti Zavoda; osiguravanje komunikacija unutar i izvan Zavoda; korištenje službenih vozila za potrebe Zavoda; poslovi održavanja poslovnog prostora, poslovi održavanja čistoće poslovnih prostorija i drugi poslovi iz djelokruga Zavoda.