Weather for the Following Location: karte von Kanton Sarajevo

Federalni zavod za agropedologiju

Sektor za monitoring i ZIS

O Sektoru

Sektor za monitoring i zemljišni informacioni sistem (ZIS)vrši slijedeće poslove: izrada planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje te održavanje  informacionog sistema za zemljište (ZIS); sistemska kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta; mjerenja kontaminiranosti poljoprivrednog i drugog zemljišta polutantima (teškim metalima, organskim materijama, radionuklidima i drugim štetnim i opasnim materijama); uspostavljanje i provođenje monitoring zemljišta (praćenje stanja poljoprivrednog i drugog zemljišta i promjena u tlu i na zemljištu); terenska istraživanja zemljišta (rekognosciranje terena, opažanja, mjerenja, snimanja, stratigrafska istraživanja-sondiranja terena, otvaranje profila, uzimanje uzoraka i sl.);  digitalna obrada podataka u GIS projekcijama (skeniranje, geokodiranje, vektorizacija, dorada i plotanje); uspostavljanje  i vođenje  evidencije o poljoprivrednom zemljištu; priprema analitičkih, informativnih i drugih materijala iz nadležnosti Sektora;  učešće u pripremi stručnih mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela a odnose se na poljoprivredno i drugo zemljište; priprema izvještaja o radu, programa i plana rada za narednu godinu za Sektor; drugi poslovi propisani Zakonom o poljoprivrednom zemljištu; priprema materijala za konferencije, seminare i sastanke; drugi poslovi iz nadležnosti Sektora.