Weather for the Following Location: karte von Kanton Sarajevo

Federalni zavod za agropedologiju

Sektor za laboratorijska istraživanja

O Sektoru

Sektor za laboratorijska istraživanja (Laboratorija) vrši slijedeće poslove: pripremanje programa istraživanja i predlaganje metodoloških rješenja; praćenje i istraživanje promjena vezano za laboratorijska istraživanja iz nadležnosti Zavoda i izrada potrebne dokumentacije; priprema i obrada uzoraka tla, supstrata, otpadnih materijala i sirovina, biljnih materijala i drugih uzoraka za analizu; priprema reagensa i rastvora za provođenje potrebnih analiza uzoraka u laboratoriju; mjerenja, ispitivanja i priprema mjernih uređaja za izvršenje analiza preuzetih uzoraka; analize fizičkih, hemijskih i drugih svojstava uzoraka tla i drugih materijala za koje posjeduje odgovarajuću opremu, uređaje i aparate; kontrola kvaliteta mineralnih i organskih gnojiva, različitih supstrata, komposta i fertilizatora te njihovo atestiranje i certificiranje; obezbjeđenje repromaterijala i sirovina te energenata i pomagala za adekvatan rad Sektora; obrada izvršenih mjerenja i analiza preuzetih uzoraka i dostavljanje rezultata analiza odjeljenju od kojih su preuzeti uzorci; učešće u davanju stručnih mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na ispitivanje i analizu zemljišta i drugih materijala; drugi poslove i zadaci propisani Zakonom o poljoprivrednom zemljištu; priprema izvještaja o radu, programa i plana rada za narednu godinu za Sektor; drugi poslovi iz nadležnosti Sektora.