Weather for the Following Location: karte von Kanton Sarajevo

Federalni zavod za agropedologiju

Pedološka karta Bosne i Hercegovine

Uvid u ovu kartu se može izvršiti u prostorijama FZAP-a, uz prisustvo ovlaštene osobe bez mogućnosti fotografisanja, kopiranja i umnožavanja od strane lica koje vrše uvid.

Pedološka karta BiH M 1:50.000 predstavlja osnovnu pedološku kartu koja pokazuje rasprostranjenost tipova tla na području BiH gdje su data opšta svojstva terena, te morfološka, hemijska, fizička i biološka svojstva tla. Ova karta je jedina do sada izrađena karta cijelog područja BiH. Izrađena je prema staroj nacionalnoj klasifikaciji Jugoslavije koja pokazuje zastupljenost tipova tla, i njihovih nižih sistematskih jedinica u onom obimu koje dozvoljava mjerilo (M1:50.000). Pri njenoj izradi obrađeno je 116 listova (sekcija), prema poligonskoj mreži te je utvrđeno 36 osnovnih tipova tla sa velikim brojem varijanti odnosno podtipova, varijeteta i formi. Izdvojeno je ukupno 3.176 kartiranih jedinica od čega je 1.176 različitih. Otvoreno je ukupno 39.473 profila od čega je glavnih (punih) 6.152, a pomoćnih (poluprofila) 33.321. Zavod za agropedologiju je za nešto više od 20 godina uspio izraditi ovu kartu koja u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima (“Sl. glasnik BiH” broj 63/10) predstavlja autorsko djelo koje kao takvo je zaštićeno od svakog vida zloupotrebe i korištenja u komercijalne svrhe. Pedološka karta se može koristiti u edukativne, naučne, analitičke i stručne svrhe dok je svaki vid komercionalnog korištenja zabranjen.