Weather for the Following Location: karte von Kanton Sarajevo

Federalni zavod za agropedologiju

O zavodu

Historijat i funkcija Zavoda

Zavod za agropedologiju – Sarajevo, formiran je 17. 05. 1945. god. (Rješenjem br. 1606/45 Ministarstva poljoprivrede i stočarstva FR BiH), kao naučno-stručna ustanova u sastavu Poljoprivredne ogledne i kontrolne stanice Bosne i Hercegovine. Naredne godine (1946) navedena ustanova ušla je u sastav Zavoda za poljoprivredna istraživanja u Sarajevu da bi se 1955 godine Zavod izdvojio u ustanovu sa samostalnim finansiranjem, istovremenim proširenjem svoje djelatnosti. U registar naučnih ustanova Savjeta za nauku NR BiH Zavod je registrovan 1961 godine, a 1963 integrisan u Institut za poljoprivredna istraživanja, odlukom Savjeta poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu i Privredne komore SR BiH. U sklopu UPI Instituta, Zavod posluje od 1976 do 1986 godine, kada se izdvaja kao samostalna R. O. odnosno D.P. Zavod za agropedologiju Sarajevo. Zavod se, 1991. godine preregistrovao u DD – Zavod za agropedologiju, ali ovaj oblik organizacije nikad nije zaživio.
U toku rata (1992-1995) Zavod je proglašen ustanovom od značaja za odbranu R BiH i odlukom Vlade uvršten u listu preduzeća i drugih pravnih lica od posebnog značaja za odbranu Republike u vrijeme ratnog stanja.
U postratnom periodu Zavod za agropedologiji 01.08.1997. godine, izvršio je registraciju i upis kod Kantonalnog suda u Sarajevu kao društvo jednog lica (d.j.l.) u državnoj svojini. Zavod je od 01.01.2003 Odlukom Vlade Federacoje BiH (V.broj: 653/2002 od 30.12.2003) preregistrovan u (d.o.o.) gdje su prava osnivača privremeno prenesena na Vladu do konačnog riješenja statusa na Državnom nivou.
Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnim ministarstvima i drugim tijelima Federalne uprave u članu 10. pod tačkom 6., Zavod za agropedologiju od 4.07.2005. se transformiše u Federalni zavod za agropedologiju (Sl. Novine Federacije BiH broj 38/05).
Zavod je certificiran sa ISO EN 17025 po međunarodnom standardu, a u proceduri je za ISO 14001 i CAF.

Unutrašnja organizacija Zavoda i struktura zaposlenih

Za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Zavoda, formirane su osnovne organizacione jedinice:

  • Sektor za pedologiju i melioracije

  • Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta (ZIS)

  • Sektor za laboratorijska istraživanja (Laboratorija)

  • Služba za pravne i opće poslove

  • Služba za finansijsko-računovodstvene poslove

Za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Zavoda, Pravilnikom je utvrđen ukupan broj uposlenika od 44 izvršioca i to: 5 rukovodećih državnih službenika (1 direktor Zavoda i 4 pomoćnika direktora), 27 ostalih državnih službenika i 12 namještenika.