Weather for the Following Location: karte von Kanton Sarajevo

Federalni zavod za agropedologiju

Nadležnosti

Zavod vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a odnose se na:

  • kartiranje i utvrđivanje bonitetne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta;
  • kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta;
  • uređenje poljoprivrednog zemljišta;
  • praćenje kontaminiranosti poljoprivrednog zemljišta polutantima (teškim metalima);
  • rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta i njegovo racionalno korištenje;
  • monitoring (praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i promjena u i na tlu);
  • zemljišni informacioni sistema (ZIS) poljoprivrednog zemljišta i vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu;
  • davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima;
  • davanje saglasnosti upotrebe poljoprivrednog zemljišta kao i izdavanje mišljenja, atesta i certifikata za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta;
  • učestvovanje i davanje stručnog mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na poljoprivredno zemljište; te druge poslove i zadatke propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i drugim zakonima.

Pored navedenog Zavod vrši i sve druge poslove koji se odnose na ostvarivanje programa i politike koju utvrdi Vlada i Parlament Federacije BiH.